Bursa 1 Şubesi
7320 | | | 24-11-2018
Kararlı Adımlarla Güvenli Yarınların İnşasına Katkı Sunmak İçin Varız
Ramazan ACAR

"KARARLI ADIMLARLA GÜVENLİ YARINLARIN İNŞASINA KATKI SUNMAK İÇİN VARIZ "

Geleceğimiz için atılan kararlı adımlarla yarınların inşasına katkı sunan , bir adanmışlık örneği sergileyen, özgün ve özgür sendikacılığın kurucusu 'Mehmet Akif İNAN’ın açmış olduğu yolda, bu kutlu davaya gönül vermiş değerli dava arkadaşlarım, sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Hepimizin bildiği gibi Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’imiz ; insan, emek, demokrasi, medeniyet, adalet ve merhamet eksenli sorumlu sendikacılığın yegane adresidir.

Bu bağlamda, hikmet ve edep ekseninde; geçmişin bakiyesine ve köklerine sadık, hiç kimseyi ötekileştirmeden geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir sendikacılık için bu davanın Bursa’daki yükünü omuzlamaya talibiz.

Sendikacılığa adımımızı attığımız ilk günkü heyecanla aynı coşkuyu yaşamış, aynı bedelleri ödemiş, aynı manevi iklimi teneffüs etmiş fertler olarak sendikamızın gelecekte daha güçlü olması ve "Yeniden Büyük Türkiye" inşasına katkı koymak için inisiyatif alıyoruz.

Özlük ve özgürlükler alanında mücadelenin adresi, iyiliği önermenin, kötülüğü önlemenin iz düşümü olan sendikamızın misyonunun, hafızalara kazınması için diyoruz ki; yenilikçi bir yaklaşımla, üyesinden işyeri temsilcisine, kadın ve gençlik komisyonlarından, delegesine, ilçe yönetimlerinden il yönetimine kadar istişare odaklı yönetişim anlayışını, sendikamızın her kademesine hakim kılmak için yola çıkıyoruz.

Çatısı altında bulunduğumuz sendikamızın üyesi olmaktan hem memnun hem de onurlu kitlenin yön verenleri olarak, değerler sendikacılığının Bursa teşkilatlanmasında varız demek için yola çıkıyoruz.

Ayrıca; Kurumsal faydayı kişisel faydalara tercih etmek; ehliyet ve liyakati öncelemek için yola çıkıyoruz.

Birikimi ve tecrübesi olan genç ve dinamik bir kadro ile daha güzel işlere imza atacağımız inanç, azim ve kararlılığıyla yola çıkıyoruz.

Projelerimiz arasında olan; yönetici akademisi, öğretmen akademisi, ve gençlik akademilerini hayata geçirmek için yola çıkıyoruz.

Eğitimde uzmanlık gruplarını oluşturmak ve bütün üyelerimize hukuk hizmetini daha verimli bir biçimde sunmak için yola çıkıyoruz.

Siyasi iradenin doğrularının yanında olacağımızı, ancak yanlışlarına da yanlış diyebilme erdemini  göstermek için yola çıkıyoruz.

Bizim dışımızdaki STK’lar ve Gönül birliği içinde olduğumuz kuruluşlar ile iş birliğini daha etkin hale getirmek, birlik ve beraberliği sağlamak için yola çıkıyoruz.

Bütün çalışmalarımızda adaletin neferleri olacağımızı, tüm üyelerimizin soru ve sorunlarını askıda bırakmayacağımızı, uzun yola hüküm giymenin sorumluluğu altında istikamet üzere olan bir kafilenin izinden çıkmadan, yeni bir ruh ve yeni bir yaklaşımla geçmişten geleceğe tarihi görevi üstlenmek, daha da ileriye taşımak için yola çıkıyoruz.

 

TEŞKİLATIMIZA DAİR PERSPEKTİFİMİZ

Temel ilkelerimiz; insan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine, uluslararası sözleşmelere ve medeniyet değerlerimize bağlılık, iş birliğine açık ve şeffaf olmak, baskılara ve haksızlıklara karşı direnç göstermek ve diğerlerine göre değil değerlerine göre yaşama bilincinde olacaktır.

Sendikamızın haktan, hukuktan ve emekten yana olan yönünü güçlendiren sendika olarak bu duruşumuzu etkin kılarak toplumsal güveni artıracağız.

Haksızlığa uğramış eğitim çalışanlarının siyasi parti, cemaat, vakıf, etnik köken, bölge, mezhep, meşrep ayırt etmeden hakkını alıncaya dek hakkını savunacak erdemliler hareketi olarak sendikal mücadelemize yön vereceğiz.

Bunun temini için;

1.Eğitim çalışanlarımızın temsilcilerinden oluşan Etik kurul oluşturulacak etik kurulun aldığı kararlar doğrultusunda yönetimimiz gerekli mücadeleyi verecektir.

2.Etik kurul başvuruları tüm eğitim çalışanlarına açıktır.

 

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Yönetimimiz katılımcı yönetim anlayışını esas kabul etmektedir. Bu çerçevede temsilci ve üyelerimizin karar alma mekanizmalarına etkin katılımlarını sağlayacağız. Bu bağlamda parmakla hizaya çekme döneminin eski Türkiye’de kaldığını hatırlatmakta fayda görüyorum. Sendika, üyelerinin amiri değil  destekçisi, yol arkadaşıdır.

Stratejik yönetim modelini benimseyen, modern teknolojinin ve etkili iletişim yöntemlerinin kullanıldığı etkili ve verimli bir sendikacılıkhedeflenecektir.

Sendikal hedeflerimizin yaşama geçirilmesinde eğitim çalışanları üyelerimizin nitelikli ve sürekli eğitim alarak yönetsel becerilerini geliştirmesini hedefleyen eğitimler almaları sağlanacaktır.

Bunun temini için;

1.Öncelikli il teşkilatımızda ve gerekirse ilçe teşkilatlarımızda uzmanlık grupları oluşturulacaktır.

a.Eğitim çalışanların eğitim ve kariyer ihtiyaçlarının belirlenmesi

b.Eğitim çalışanlarının kişisel gelişimlerinin planlanması

c.Eğitim çalışanları ve ailelerine yönelik sosyal etkinliklerin planlanması

d.Eğitim çalışanlarının ailelerine yönelik sosyal imkanların geliştirilmesi

e.Eğitim çalışanı üyelerimize yönelik yetkinlik haritası çıkarılarak yetkinliklerini sergileyebilecekleri ortamlar oluşturulması

2.İl teşkilatı altında ARGE birimi oluşturulacak ve çalışmalarının desteklenmesi için bütçe ayrılacaktır.

a.Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi önerileri

b.Öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik araştırmalar

c.Yeni yönetim tekniklerine yönelik araştırmalar

d.Öğretim hedef ve içeriklerine yönelik araştırmalar

e.Anaokulunundan üniversiteye kadar olan tedarik zincirinin tasarımına yönelik projeler üretilmesi

3.Akademi oluşturulması

a.Eğitim çalışanlarımızdan öğretmen ve yöneticilerin teknik yeterliklerini ve kişisel becerilerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin verileceği ortamların oluşturulması

b.Uluslararası düzeyde güncel öğretim yöntemleri ve yönetim sistemlerine yönelik eğitimlerin verilmesi

c.Üniversiteler ile işbirliğine giderek eğitimlerin sürekliliğin sağlanması

4.Eğitim çalışanları ilişkilerinin yönetimi ve etkili iletişim

a.Tüm eğitim çalışanları gruplarının temsil edildiği ayrı ayrı ekipler oluşturulacak 6 ay yada bir yıl ara ile bir araya gelinecek ve bu gruplarla sendikadan beklentilerin çıkartıldığı ve sonuçlarının raporlandığı bir çalışma yapılacak

b.Eğitim çalışanlarına yönelik anketler geliştirilip uygulanması (algı, tutum ve problem analizi)

 

TOPLUMSAL LİDERLİK

Tecrübelerimizi paylaşmak, başkalarının tecrübelerinden istifade etmek ve her birimizin elde ettiği kazanımları paylaşarak hepimizin üretilen katma değerden hak ettiği payı alması adına sendikal örgütlerle birlikteliği savunuyoruz.

Bunun temini için;

1.Sendikalar arası işbirliği geliştirilerek eğitim çalışanlarının kazanımlarını artırıcı yeni yaklaşımlar geliştirmek

2.Sendika dışında STK lar ile iş birliği geliştirerek eğitim çalışanları ve ailelerine yönelik yeni kazanımlar elde etmek

 

KATILIMCILIK ve ÇEŞİTLİLİĞİN ARTIRILMASI

Sendikal mücadelemizin yeni döneminde kadın ve genç üyelerimizin sayısını ve etkinliğini artırmak olacaktır.

Yeni dönemde engelliler başta olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik de çalışmalara öncelik vereceğiz.

Sendikal mücadelenin, sendikal örgütlenmenin ve sendikal çalışmaların her alanında kadınlarımızın, gençlerimizin ve engellilerimizin de yer almasını sağlamak, katılımcı sendikal anlayışımızın temeli olacaktır.

Gençlerin sendikal örgütlenmeye ve sendikal temsilde bulunmaya da ilgi göstermeleri için çaba sarf edeceğiz. Genç üyelerin sendika organlarında etkin rol alabilmeleri teşvik edeceğiz.

Bunun temini için;

1.Sendikal tüm fonksiyonlarımızda özellikle uzmanlık gruplarımızda kadınlarımızın, gençlerimizin ve engellilerimizin katılımının sağlanması ile katılımcılığın desteklenmesi

2.Potansiyel üyelerimiz olan eğitim fakültesi öğrencilerine yönelik çalışma grubu oluşturulması, onların desteklenmesi ve çalışma hayatına hazırlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

3.Kadın örgütleri ve üniversitelerle işbirliği oluşturulması

 

MÜCADELE ANLAYIŞIMIZ

Sendikamız, özgün ve özgür yapısıyla bağımlı sendikacılık anlayışını reddeden, üye ve delege iradesine dayanan, sendika-siyaset, sendika-bürokrasi ilişkisinde ne teslim olan ne de teslim alan duruşuyla Mehmet Akif İnan’dan devraldığı ilkeli sendikacılık misyonunu sürdürecek; ufkunu genişleterek sendikacılık yapmaya, iletişim kuran ve toplumun tamamını kucaklayan bir anlayışı tesis ederek yeni ufuklara doğru yol almaya devam edecektir.

Bunun temini için;

1- Tenkit ve teklif dili kullanmak

2- Sesi değil sözü yükseltmek

 

KADIN ÜYELERİMİZE YÖNELİK PERSPEKTİFİMİZ

Eğitim çalışanları içinde kadın oranının yüzde 50’nin üzerinde olması gerçeğini dikkate alarak, kadın üye sayısının artırılması ve sendikamızın kadın eğitim çalışanlarının sorunlarının tespiti ve çözümünde öncülük etmesi için gerekli çalışmalara hız vereceğiz.

Üye sayımız içindeki kadın oranının sendikamız yöneticiliklerine de yansıması için kadın üyelerimize gereken teşvik, kolaylık ve desteği sağlayacağız. Yine kadınlarımızın çalışma hayatında karşılaştıkları ayrımcılığın ortadan kaldırılması, çalışma hayatında mutlak eşitliğin sağlanması yanında anayasada öngörülen pozitif ayrımcılığa imkân tanınmasının sağlanması da temel hedefimizdir.

Bunun temini için;

1.İl ve ilçe yönetiminde kadın üyelerimizin görev almaları sağlama

2.Uzmanlık gruplarında ve ARGE çalışmalarında kadın üye sayısını artırma

Hakça Paylaşım ve Sosyal Adalet

Etrafımızı çevirmiş çatışmacı sendikacılığa rağmen kamu görevlileri ve milletimizin memnuniyetini esas alan büyük Türkiye ideali için erdemli sendikal anlayışımızın da gereği olarak alın teri dökmeye ve kazanım üretmeye devam edeceğiz. Bütün bunları, ahde vefa duygusuyla, sendikaya emek veren büyüklerimizin tecrübesi ile davaya gönül veren genç üyelerimizin enerjilerini birleştirerek yapacağız.

Ülkemize ve insanımıza daha iyi hizmet için, misyonumuzun ve öncülerimizin izinde geleceğe atılan bu adımla kutlu davamızın değerli bir neferi olarak güveninize layık olmak için tüm gücümüzle çalışacağımızı belirtiyor; şimdiden şube olağan genel kurul sürecimizin teşkilatımıza, şehrimize, ülkemize, milletimize ve gelecek nesillerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz…                  

“Daha güzel olacak inşallah!”

(vizyon belgesi)

Tüm Yazılar
1 Kararlı Adımlarla Güvenli Yarınların İnşasına Katkı Sunmak İçin Varız